Monthly Archives

travanj 2020

Natječaji

Javni poziv

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18)  i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije  (“Županijski glasnik” broj 1/16 ) ZU Ljekarna Bjelovar raspisuje

                                       JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 1. Predmet Javnog natječaja su poslovni prostori u Ulici A.B. Šimića prizemlje koji se sastoje od 48m2
 2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme radi obavljanja medicinske djelatnosti opće/obiteljske medicine dva tima.
 3. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju a može se razgledati uz prethodnu najavu na tel 043-241091 radnim danom  od 10,00-12,00 sati.
 4. Početna cijena za poslovni prostor iznosi 1500 kuna jedan tim odnosno ukupno 3000,00  kune  mjesečno za dva tima , a plaća se mjesečno po ispostavljenom računu najkasnije do 10. u mjesecu za tekući mjesec.
 5. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici ZU Ljekarne Bjelovar.
 6. Ponude se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici do zaključno 07. svibnja 2020. do 12:00 sati, na adresu:ZU Ljekarna Bjelovar, Petra Preradovića 4. 
 7. Ponude će se javno otvarati Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja u prostorijama ZU Ljekarna Bjelovar, Petra Preradovića 4, 08. svibnja 2020. u12:00 sati.
 8. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine, isključivo s računa/imena ponuditelja. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist ZU Ljekarna Bjelovar , na račun broj HR 0724020061100000369, model: 00, s pozivom na broj OIB ponuditelja.
 9. Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana zaključiti će se u roku 8 dana računajući od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
 10. Troškovi individualne potrošnje kao što su potrošnja vode, struje, plin  komunalna naknada i tekuće održavanje prostora nisu predmet ugovorne cijene već će ih zakupnik plaćati prema posebno ispostavljenim računima.
 11. Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u spomenutom roku, gubi pravo na uplaćenu jamčevinu
 12. Pisana ponuda za zakup poslovnog prostora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u navedenom roku, ZU Ljekarna Bjelovar Petra Preradovića 4, Bjelovar u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: 

             “ PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA 1/20 – NE OTVARATI” i mora sadržavati slijedeće:

 • ime i prezime, adresu i OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv, adresu i OIB (za pravne osobe)  
 • mjesečni  iznos zakupnine koju ponuditelj nudi
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju.
 • Ugovor o zakupu sklopiti će se s najpovoljnijim ponuditeljem nakon donošenja odluke
 •   Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona 043 241901

                    Bjelovar, 24. travnja 2020.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja